Statut Przedszkola Miejskiego w Strzelinie

STATUT


PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO ,,KOLOROWA KRAINA” W STRZELINIE

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 31.08.2022 R.

 

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  ,,KOLOROWA KRAINA” W STRZELINIE

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 31.08.2022 R.

 
 

 

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 5. Konwencji Praw Dziecka.
 6. Przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
 7. Aktu założycielskiego.
 8. Uchwała Rady Miasta i Gminy Strzelin dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy:
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1 Informacje ogólne o przedszkolu

 

 1. Nazwa przedszkola brzmi:

PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE  KOLOROWA  KRAINA  W STRZELINIE.

 1. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

KOLOROWA KRAINA

W STRZELINIE

 1. Przedszkolna 1A, 57-100 Strzelin

Tel.71 75 015 78

NIP 914-13-50-787     Reg 001012525

 

 1. Lokalizacja przedszkola:

1). Siedzibą przedszkola są budynki: przy ul. Przedszkolnej nr 1A i nr 1B i dwa przy                     ul. Sikorskiego nr 6 i nr 7, 57-100 Strzelin.

2).Dane kontaktowe przedszkola: telefon: sekretariat ul. Przedszkolna 1A: 71 7501578,             ul. Sikorskiego 7: 713920587, intendentka ul. Przedszkolna 1A: 713920588 e- mail: przedszkole.strzelin@wp.pl, strona www.pm strzelin.pl

3). Ustalona nazwa używana w pełnym brzmieniu: Przedszkole Miejskie  ,,Kolorowa Kraina” w Strzelinie.

 1. Organ prowadzący nadał przedszkolu nazwę Kolorowa Kraina w Uchwale Rady Miasta Strzelin z dnia 29 sierpnia 2017 roku.
  • Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzoną przez Miasto i Gminę Strzelin, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
  • Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
  • Zasady finansowania przedszkola z budżetu Gminy określa uchwała budżetowa.

 

 

 

 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie ,,Kolorowa Kraina”  w Strzelinie,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego ,,Kolorowa Kraina” w Strzelinie,

3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w przedszkolu,

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

5) rodzicach – należy przez to rozumieć, także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

6) organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Strzelin,

7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem – należy przez to   rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,

8) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane  w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 • 2 Cele i zadania
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59 i poz. 949) oraz przepisach wydanych na jej podstawie,   w szczególności w  podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Pełni funkcje edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych.
 3. Wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym poprzez:
 4. a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 5. b) tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;
 6. c) pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.
 7. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:
 8. a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu pomocy specjalistycznej;
 9. b) informuje na bieżąco o postępach dziecka;
 10. c) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach.

d).celem nadrzędnym wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

 1. Cele szczegółowe przedszkola:
 2. a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 4. c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 5. d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 6. e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 7. f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 8. g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 9. h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 10. i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 11. j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej:
 12. k) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
 13. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, aby wychowanek osiągnął dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 1. Przedszkole realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.
 2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:
 3. a) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą,
 4. b) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu,
 5. c) spontaniczna działalność dzieci,
 6. d) proste prace porządkowe,
 7. e) czynności samoobsługowe,
 8. f) wycieczki i uroczystości w przedszkolu,
 9. g) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
 10. h) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 11. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.
 12. a) W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe (czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy…) i czasowe (łączące się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia) kąciki zainteresowań.
 13. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

 

 • 3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Celem jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stworzenia warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku społecznym.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

1)  rozpoznaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz  rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,

2) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko,

3) wspieraniu dziecka z uzdolnieniami,

4) podejmowaniu działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

5) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom,

 1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
 2. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w następującej formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5)  porad i konsultacji dla rodziców.

 1. 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka,

2) dyrektora przedszkola,

3) nauczyciela,

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania ;

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego;

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje Dyrektor placówki .
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda i neurologopeda.
 3. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informując o ustalonych dla dziecka formach i okresie  udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne  formy pomocy będą  realizowane.
 4. 9. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi i terapeutycznymi, wymaga zgody rodziców.
 5. Zadania, wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole realizuje we ścisłej współpracy z rodzicami, nauczycielami przedszkola, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, przedszkolami specjalistycznymi i integracyjnymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Przedszkole prowadzi odrębną dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w przedszkolu.

 1. 13. Szczegółowo kwestię udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu reguluje dokument: „Zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej   w Przedszkolu Miejskim „ Kolorowa  Kraina”  w Strzelinie.

 

 • 4 Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Dyrektor powołuje zespół złożony z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, który opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Program ten określa:

1) Zakres i sposób dostosowania wymagań programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem

2) Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym,

3) Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

4) Działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami i innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

5)  Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,

6). Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,

7) Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka.

 

 

 

 • 5 Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej  i religijnej

 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej poprzez :
 • prowadzenie zajęć  w języku polskim, wychowanie dzieci w umiłowaniu Ojczyny, rozwijanie szacunku dla rodziców, języka i wartości  moralnych kraju, z którego pochodzi  i w którym mieszka,  jak i dla innych kultur, a także  wychowuje w duchu humanizmu tolerancji, wolności sumienia,
 • wprowadzanie w trakcie zajęć treści  związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
 • nauczania religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci 5- 6 letnich, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemną zgodę. Zajęcia są prowadzone     w oparciu o programy zatwierdzone  przez Episkopat Polski. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii, przedszkole zapewnia dziecku opiekę nauczyciela w innej grupie przedszkolnej.
 • Przygotowania dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej  oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków  obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 • Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 • 6 Sposób realizacji zadań przedszkola

 

1.Proces wspomagania rozwoju i edukacji prowadzony jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji, w tym poprzez dopuszczenie przez Dyrektora do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego, zgodne z odrębnymi przepisami.

 1. Nauczyciele stosują metody i formy pracy odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.
 2. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczone programy,  a w toku bieżącej pracy indywidualizują sposób odziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka; w przypadku dzieci niepełnosprawnych- ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 3. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole:

1) dba o opiekę nad dziećmi zapewniając im pełną obsadę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący,

2) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

3) zatrudnia kadrę pedagogiczną, w tym specjalistów, zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola,

4) realizuje wybrany program wychowania i nauczania,

5) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

6) stosuje formy i metody pracy rozwijające u dzieci radość poznania, rozbudzające ciekawość i chęć eksperymentowania,

7) współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelinie,

8) zapewnia rodzicom:

 1. a) przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka, uzgadnianie kierunków  i zakresu działań programowo- wychowawczych,
 2. b) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej pomocy specjalistycznej,
 3. c) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
 4. d) uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, zajęciach otwartych.

9) Dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, przedszkole realizuje roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zgodne z odrębnymi przepisami.

 • 7 Zawieszenie zajęć w  przedszkolu

 

 1. W przedszkolu zajęcia zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia:

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) obniżenia temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia  z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.

 1. W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni, Dyrektor przedszkola, organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą realizowane:

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego,

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem,

3) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań.

 1. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dyrektor przedszkola, informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej: Messengery grupowe, Facebook, e-mail, strona internetowa przedszkola) o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 4. W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:

1) ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania               i Internetu umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,

3) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,

4) ustala z  nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw,

5) przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo     z zachowaniem poufności.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

 

 • 8 Opieka nad dziećmi

 

 1. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz  w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., poprzez:

– dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych  i higienicznych warunków pobytu,

– oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

– umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola,

– opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych,

– umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku, a w szczególności poprzez:

1)  realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie,

2)  przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,

3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola,

4) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizację szkoleń pracowników       w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

5) umieszczenie  apteczek wyposażonych w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z instrukcję dotyczącą jej udzielania,

6) spełnienie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przybywają dzieci,

7) dostosowanie mebli i zabawek do potrzeb rozwojowych dzieci, instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty,

8)  ogrodzenie terenu przedszkola i zamknięcie, zabezpieczenie domofonem,

9) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych                          i gospodarczych,

10) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w danym czasie do momentu przekazania dziecka osobie upoważnionej.
 2. Każde wyjście grupowe z dziećmi poza teren placówki, odnotowuje się w Rejestrze wyjść grupowych, znajdującym się dokumentacji nauczyciela w każdej grupie przedszkolnej.
 3. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora.

 

 

 • 9 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 

 1. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, nawet w uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
 2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, w razie potrzeby sprowadza się fachową pomoc medyczną.
 4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców poszkodowanego dziecka,

2) organ prowadzący przedszkole,

3) pracownika służby bhp,

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie policję prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje Dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 4. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Przedszkole prowadzi profilaktykę m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię     z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i inne.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją, strażą pożarną, strażą miejską, pogotowiem ratunkowym .

 

 

 • 10 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania go przez rodzica lub inną osobę upoważnioną przez niego pod opiekę nauczyciela, upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali, ogrodu przez rodzica lub inną pełnoletnią upoważnioną pisemnie osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

2.Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi.

3.Rodzice mogą zmienić osobę upoważnioną (pisemne upoważnienie według wzoru ustalonego przez dyrektora przedszkola) na inną w każdym czasie.

 1. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, stopień pokrewieństwa, podpis upoważniającego.
 2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

Dziecka nie wydaje się z przedszkola osobom wskazującym na użycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
 2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po godzinie 16.30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców oraz Dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie.
 3. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w jednostce przedszkolnej 1 godzinę – do godziny 17.30.
 4. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 5. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 6. Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w placówce, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela.

12.Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbioru dziecka reguluje ,,Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w Przedszkolu Miejskim ,,Kolorowa Kraina” w Strzelinie.

 

 

 • 11 Wyżywienie dziecka w przedszkolu

 

1.Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

 1. 2. Rodzice pokrywają w całości koszty wyżywienia dziecka w placówce wg stawki dziennej, ustalone w oparciu o kalkulację zgodną z normami żywienia dzieci, nie więcej jednak niż równowartość dziennych kosztów produktów wykorzystywanych do przyrządzenia posiłków w przeliczeniu na każde dziecko, pomnożone przez ilość dni kalendarzowych w danym miesiącu.
 2. Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry do 15 dnia bieżącego miesiąca.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.
 4. Rodzice otrzymują zwrot stawki dziennej za dni zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu przy wnoszeniu opłat za miesiąc następny. Zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych egzekucja może być wszczęta, jeżeli płatności nie będą uiszczane w terminie.
 5. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 • 12 Oddziały przedszkola

 

 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) budynek przy ul. Przedszkolnej 1A,

2) Budynek przy ul. Przedszkolnej  1B,

3) budynek przy ul. Sikorskiego 6  z placem zabaw i piaskownicą,

4) budynek przy ul. Sikorskiego 7 z placem zabaw i piaskownicą,

5) oraz łącznie 3 place zabaw, 3 piaskownice i dwie altanki przy ul. Przedszkolnej 1A i 1B.

 1. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonych częściach budynku przy ul. Przedszkolnej 1A, 1B oraz ul. Sikorskiego 6.
 2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 • 13 Jednostki organizacyjne

 

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach  od 6:30 do godziny 16:30, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

 1. Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii i innych, a dotyczy to w szczególności:
 2. a) zmniejszenie liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci z uwagi na przerwę pracy szkół,
 3. b) w przypadku ponad 50% frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą,
 4. c) dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25).
 5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
 6. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25, za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi przepisami.
 7. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. W grupie najmłodszej może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela.
 8. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez cały cykl wychowania i nauczania dziecka w przedszkolu.
 9. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,

2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem  o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1),

3) innych przyczyn wynikających z prawidłowej organizacji pracy przedszkola, ale to Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 1. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, Dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
 2. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas prowadzonych zajęć oraz zajęć z religii i języka obcego, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 4. a) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 min.
 5. b) z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut.

11.Czas realizacji bezpłatnych zajęć w przedszkolu trwa od godziny 7:30 do godziny 12:30.

 1. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wyjścia, wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.
 2. Przedszkole może organizować WYCIECZKI i WYJŚCIA. Program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
 3. 14. Udział dzieci w wycieczkach wymaga każdorazowej pisemnej zgody rodziców, natomiast zgodę na wyjścia w obrębie miasta Strzelin, rodzic podpisuje raz na zebrania organizacyjnym.
 4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza Dyrektor.

16.Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola,  przy czym w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.

 1. 1 Szczegółowe zapisy dotyczące zasad organizacji wycieczek w przedszkolu określa Regulamin wyjść i wycieczek w Przedszkolu Miejskim ,,Kolorowa Kraina” w Strzelinie.
 2. Organizację pracy przedszkola, czyli stałych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa RAMOWY ROZKŁAD DNIA, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany osobno dla dzieci 3-letnich oraz dzieci 4-6-letnich.

Zawiera on rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia zapisuje się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców (gazetki informacyjne dla rodziców).
 2. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony, ze względu na szczególne okoliczności.

 

 • 14 Oddziały integracyjne

 

 1. W przedszkolu może powstać oddział integracyjny za zgodą organu prowadzącego.
 2. Do oddziałów integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
 3. Liczba dzieci w utworzonym w przedszkolu oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym nie więcej niż 5  dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 5. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale integracyjnym może być wyższa niż 20 i wyższa niż 5 dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dziecko uczęszczające do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.
 6. Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor przedszkola za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych.
 7. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

7.Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

 1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

 • 15

 

Dyrektor

 1. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                                i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej z zakresu kompetencji stanowiących, niezgodne      z przepisami prawa i powiadamia o tym organ prowadzący i kuratorium oświaty,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne               i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Do zadań Dyrektora przedszkola należy: planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności Dyrektor:

1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                                i pracowników administracji i obsługi,

3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

4) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej,

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

7) sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

8) dokonuje oceny pracy nauczycieli,

9) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego,

10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

11) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

12) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

13) odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,

14) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych                      i opiekuńczo – wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji,

15) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

16) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka;

17) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne            i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,

18) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu

Pracy, bhp i ppoż.,

19) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

20) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

21) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zaopiniowania związkom zawodowym oraz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, zgodnie z odrębnymi przepisami,

22) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji                  z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,

23) zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola,

24) gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie,

25) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

26) współdziała z organizacjami związkowymi,

27)organizuje przegląd techniczny obiektów przedszkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,

28) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkolnego,

29) sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom,

30) kieruje i sprawuje nadzór nad pracownikami administracji i obsługi przedszkola,

31) Wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym, organem nadzorującym, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym,

32) stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości,

33) realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

3.Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych  w szczególności:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Strzelin w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom                 i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy,

4) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych.

 1. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu.

 

 

 

 

 • 16

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny, pracownik służby zdrowia i inni.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem działalności rady.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

7) zatwierdza inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów,

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,                       w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień.

Rada Pedagogiczna ma prawo:

 • wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach  kompetencji stanowiących,
 • dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od Dyrektora przedszkola ogólne wnioski
  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od poprzednio ustalonej oceny,
 • Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora.
 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Burmistrza Gminy Strzelin o odwołanie z funkcji Dyrektora.
 3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej z zakresu kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie działalności rady.
 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

 

 

 • 17

Rada Rodziców

 

 1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.
 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 1. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.
 3. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 4. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 • 18

 

 1. Pracownikami Przedszkola są:
 • Wicedyrektor,
 • nauczyciele,
 • pracownicy administracji i obsługi tj. :
 1. pomoc nauczyciela
 2. intendent
 3. sekretarka
 4. kadrowa,
 5. woźna oddziałowa,
 6. kucharz,
 7. pomocnik kucharza,
 8. Do pracowników samorządowych zatrudnionych przez Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie a oddelegowanych do pracy w Przedszkolu Miejskim ,,Kolorowa Kraina” w Strzelinie należą:

kadrowa, Intendent, woźna oddziałowa, kucharz, pomoc kucharza i  konserwator.

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola, określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.
 2. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 3. Pracownicy administracji i obsługi. zapewniają sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz dbają o utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku. W ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.                                                                                                                                                                             6. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:                                 1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;                                           2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;                                                                                  

  3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;                                                                                                                                                       4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;                                                                                               5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;                                                                                   6) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;                                                                                                                                                                                                           7) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;                                                                                                                           8) prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;                                                                        9) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;                                                                                                                                                                                10) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy przez pracowników na stanowiskach urzędniczych.

 1. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5)  przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Ponadto każdy pracownik Przedszkola Miejskiego ,,Kolorowa Kraina w Strzelinie”:

 • jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
 • zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności przedszkola,
 • powinien dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

Ponadto są zobowiązani do:

 • jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.; 2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;                                                                    3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;                                                                                                       4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy i prawa pracy;                                                                                                                                                5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;                                                                                                                 6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;                                                              7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;                                                                                                            8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.
 1. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

 

 

 • 19

Wicedyrektor

 

1.W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 1. Powierzenie stanowiska wicedyrektora, a także odwołanie z niego dokonuje Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 2. Dyrektor może odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora w przypadku:

1) złożenia przez nauczyciela rezygnacji ze stanowiska,

2) ustalenia negatywnej pracy lub ustalenia negatywnej oceny wykonania powierzonych zadań,

3) utraty zaufania Dyrektora, rady pedagogicznej lub rady rodziców.

 1. Zakres kompetencji wicedyrektora określa Dyrektor przedszkola.
 2. Wicedyrektor przedszkola:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny,

2) realizuje uchwały Rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

3) zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności w przedszkolu.

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków wicedyrektora ustala Dyrektor przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 20

Nauczyciele

 

1.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i efekty tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 1. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem,

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez:

 1. a) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 2. b) wykorzystanie obserwacji do planowania pracy z grupą,
 3. c) przygotowanie rzetelnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 4. d) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy,

4.Współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną odpowiednią do sytuacji społecznej dziecka,

5.Planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

 1. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 2. Udział w pracach rady pedagogicznej,
 3. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

9.Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 1. Realizacja wniosków Rady Pedagogicznej, wniosków i zaleceń Dyrektora,
 2. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki,

12.Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
 2. b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych,
 3. c) włączenia ich w działalność przedszkola.
 4. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu.

 

 • 21

Nauczyciele specjaliści

 

1.W przedszkolu zatrudnieni są następujący specjaliści:

1) psycholog,

2) logopeda,

3) neurologopedą,

4) pedagog specjalny,

5) nauczyciele z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (min. Integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, kompetencji emocjonalno- społecznych).

2.Zakres zadań specjalistów określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

RODZICE

 • 22

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju, a także tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

2 Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

 1. a)  zebrania grupowe  – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,
 2. b)  konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem,
 3. c)  zajęcia otwarte,
 4. d) formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów)  takie jak porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów,
 5. e)  uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez,
 6. W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców.

 

 

 • 23

                             Prawa i obowiązki rodziców

 

 1. Rodzice mają prawo do:

1) wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,

2) zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

3) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności ze statutem i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka  w przedszkolu,

4) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy;

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu           i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców);

8) złożenia do Dyrektora pisemnej skargi w przypadku naruszenia praw dziecka zgodnie                   z obowiązującymi w przedszkolu procedurami;

9) współuczestniczenia w planowaniu pracy Przedszkola i inicjowania działań na rzecz placówki.

2.Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwekcją Praw Dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

 1. 3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy w szczególności:

1) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku;

2) dbanie o estetyczny wygląd i czystość dziecka przyprowadzanego do przedszkola;

3) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych;

4) kontaktowanie się z nauczycielami, uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych           w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

5) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

6) czytanie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki

7) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu komórkowego i adresu zamieszkania,

8) przestrzeganie godzin pracy przedszkola,

9) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,

10) współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola,

11) osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej,

12) wychowywać dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,

13) przestrzeganie niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE

 

 • 24

Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola

 

 1. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5-letnie, które w danym roku szkolnym ukończy 3 lata.
 2. 2. Dziecko, w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Dziecko w przedszkolu ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji    o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

2) akceptacji,

3) swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi,

4) ochrony przed wszelkim formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub zaniedbania, bądź złego traktowania,

5) rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu  otaczającego je świata,

6) poszanowania jego godności i wartości,

7) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce, wypoczynku i czasu wolnego,

8) do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i możliwości,

9) ochrony sfery jego życia prywatnego,

10) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego,

11) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

12) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

13) zgłaszania nauczycielowi swoich problemów i oczekiwania od niego pomocy

 1. 4. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest m.in.:

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie nauczania i wychowania,

2) przestrzeganie zasad współżycia społecznego ustalonych w przedszkolu, szanowanie odrębności każdego dziecka,

3) stosowanie się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielami,

4) przestrzeganie ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa,

5) bezwzględne poszanowanie nietykalności cielesnej innych (dzieci i dorosłych),

6) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

7) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

8) dbanie o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa,

9) sygnalizowania złego samopoczucia o potrzeb fizjologicznych.

 1. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, oni podejmują decyzję o: 1) powiadomieniu dyrektora przedszkola; 2) powiadomieniu rodziców dziecka;                                                                                                                                     3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;                                                                                                4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;                                                                                                5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.                                                                                    5. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne i bezpieczne obuwie zmienne, komplet ubrań na zmianę, podczas leżakowania kocyk i poduszkę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
 3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 25

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.

 • 26
 1. 1. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i dokonywania zmian w statucie przedszkola jest Rada Pedagogiczna.
 2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Tekst jednolity statutu publikuje w formie zarządzenia Dyrektor przedszkola.
 • 27
 1. 1. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych

ustala się:

1) zamieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola;

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora przedszkola;

3) umieszczenie statutu w sekretariacie przedszkola.

 • 28
 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 • 29

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 30

Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 • 31

Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem 1.09.2022r .