Opłaty za przedszkole

Drodzy Rodzice!!!

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu określa Uchwała Nr X/136/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 sierpnia 2019r.

§ 1. Przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Strzelin oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelin zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Strzelin oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelin w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. Dzieci urodzone w 2013r. rozpoczynają 1 września nowy rok szkolny jako sześciolatki i nie płacą za pobyt w oddziale przedszkolnym, natomiast: Dzieci urodzone w 2014r. rozpoczynające edukację przedszkolną jako 5- latki, płacą od 1 września 2019r. do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia 2019r. „złotówkę” za każdą rozpoczętą godzinę, pomimo że w roku 2020 kończyć będą 6 lat. Płacą też dzieci urodzone w 2015r. (4-latki) oraz w 2016r. (3-latki). Na miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole składają się: Opłata za wyżywienie – naliczana i pobierana z góry. Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 7,50 zł. 2. Opłata za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę – naliczana i pobierana z dołu.

OPŁATY UISZCZAMY OD 5-go DO 15-go DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA